Privacyverklaring

BRASS BAND SCALDIS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als BRASS BAND SCALDIS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Brass Band Scaldis

Berkenrodelei 36

2660 Hoboken

secretariaat@brassband-scaldis.be

Verwerkingsdoeleinden

BRASS BAND SCALDIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • de deelname aan de activiteiten van de feitelijke vereniging
  • het versturen van informatie en uitnodigingen
  • organisatie van evenementen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm,

e-mail, instrument;

  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij, de bestuursleden van de vereniging,  verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

 Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vlamo
  • een verzekering te kunnen afsluiten bij Vlamo
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid
  • het opmaken van een website

Brass Band Scaldis garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

– alle personen die namens Brass Band Scaldis van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

–  we hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen

–  we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Minderjarigen

Brass Band Scaldis verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.

 Portretrecht

Foto’s genomen tijdens onze activiteiten worden gebruikt om een algemeen sfeerbeeld te laten zien en mogelijk zijn er op personen gerichte foto’s bij.

Foto’s worden enkel gebruikt om onze website/brochures op te fleuren.

Op personen gerichte foto’s behandelen wij verder op dezelfde manier als persoonsgegevens. Je hebt het recht om foto’s te laten verwijderen, op hogervermeld mailadres kan je ons hiervoor contacteren.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

 Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Brass Band Scaldis kan haar privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 3 juli 2018